Informacje o projekcie

 „POSTAW NA SIEBIE”

Wsparcie dla 100 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących na obszarze województwa łódzkiego na terenie powiatów: brzezińskiego, pabianickiego, łódzkiego-wschodniego, zgierskiego i miasta Łódź.

 • Trening kompetencji społecznych
 • Indywidualne poradnictwo psychologiczne i prawne
 • Szkolenia, kursy i egzaminy zawodowe
 • Zajęcia podnoszące kompetencje ogólne i wyrównujące szanse edukacyjne
 • Płatne staże zawodowe
 • Zatrudnienie subsydiowane
 • Pośrednictwo pracy

Kto może wziąć udział w projekcie?

W projekcie mogą wziąć udział osoby, które spełniają łącznie następujące kryteria:

1. są zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym tzn.:

– korzystają ze świadczeń z pomocy społecznej lub kwalifikują się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tzn. są zagrożone wykluczeniem społecznym z powodu/powodów określonych w art. 7 ustawy z 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej,

–   przebywają w pieczy zastępczej lub opuszczają pieczę zastępczą ew. są członkiem rodziny przeżywającej trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych,

– są osobami z niepełnosprawnością ,

– korzystają z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

2. zamieszkują (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) na terenie jednego z powiatów: brzezińskiego, pabianickiego, łódzkiego-wschodniego, zgierskiego i miasta Łódź.

Jakie formy wsparcia zostały przewidziane w projekcie?

 • Budowa Indywidualnych Planów Reintegracji z doradcą zawodowym/psychologiem (2h/osobę),
 • Trening kompetencji społecznych – zajęcia grupowe (24 h/osobę),
 • Indywidualne poradnictwo psychologiczne, zawodowe i prawne (w zależności od potrzeb),
 • Zajęcia podnoszące kompetencje ogólne (np.: prawo jazdy kat. B, kursy komputerowe, językowe o profilu ogólnym) i wyrównujące szanse edukacyjne (np. korepetycje) – ze środków projektu pokrywane są koszty szkolenia/kursu/egzaminu, koszty przejazdów oraz stypendia szkoleniowe wypłacane uczestnikom projektu,
 • Szkolenia, kursy i egzaminy zawodowe dostosowane do predyspozycji uczestników i zapotrzebowania rynku pracy – ze środków projektu pokrywane są koszty szkolenia/kursu/egzaminu, koszty przejazdów oraz stypendia szkoleniowe wypłacane uczestnikom projektu,
 • Płatne staże zawodowe trwające od 3 do 6 miesięcy,
 • Subsydiowane zatrudnienie na okres 6 miesięcy,
 • Pośrednictwo pracy – pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Cel główny projektu to aktywizacja społeczno-zawodowa 110 osób (55K

i 55M) bezrobotnych
i biernych zawodowo-mieszkańców m. Łodzi i powiatów ościennych, w okresie 10/2020-12/2022r. Realizacja założonych wskaźników przyczyni się do realizacji celów RPO WŁ 2014-20, w szczególności celu szczegółowego działania 9.1:Przywrócenie zdolności do zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Projekt realizowany będzie zgodnie z przepisami prawa UE i polskim oraz zgodnie z zasadami: równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, równości szans kobiet i mężczyzn, zrównoważonego rozwoju oraz SZOOP RPO WŁ 2014-2020.  

Wskaźniki:

 1. efektywności społecznej dla os. zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym  – 34%,
 2. efektywności zatrudnieniowej w odniesieniu do osób z niepełnosprawnościami – 12%,
 3. w odniesieniu do pozostałych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – 25%.                                

Łączna wysokość wydatków kwalifikowalnych Projektu wynosi 2 068 168,92 zł i obejmuje:

1) dofinansowanie w kwocie 1 964 760,47 zł z następujących źródeł:

a) ze środków europejskich w kwocie 1 757 943,58 zł co stanowi 85,00% wydatków kwalifikowalnych Projektu,

b) ze środków dotacji celowej w kwocie 206 816,89 zł, co stanowi 10,00% wydatków kwalifikowalnych Projektu,

2) wkład własny w kwocie 103 408,45 zł.