Aktualności

Wstrzymanie rekrutacji na listę podstawową do projektu „POSTAW NA SIEBIE”.

W związku z wyczerpaniem podstawowej liczby miejsc dostępnych projekcie, tj. 100 informujemy, że od dnia 08.02.2021r. formularze rekrutacyjne do projektu „POSTAW NA SIEBIE” przyjmowane będą wyłącznie na listę rezerwową – bez gwarancji udzielenia wsparcia założonego w projekcie.

Uwaga !!!

Informujemy, że Fundacja Inkubator nie współpracuje z żadną firmą pośredniczącą w zakresie rekrutacji uczestników do projektu oraz wyboru dla nich poszczególnych form wsparcia.

Udział w projekcie jest bezpłatny zarówno dla jego uczestników, jak i organizatorów stażu/pracodawców zgodnie z zapisami regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie.

Rekrutacja do projektu

Zapraszamy do składania formularzy rekrutacyjnych od 02.11.2020 r. do wyczerpania liczby miejsc dostępnych w projekcie. Ze względu na sytuację epidemiologiczną związaną z pandemią COVID-19 zachęcamy do przesyłania zgłoszeń:

– pocztą tradycyjną na adres biura projektu: Fundacja Inkubator, 90-349 Łódź, ul. ks. Tymienieckiego 22/24 lub

– pocztą elektroniczną na adres: postawnasiebie@inkubator.org.pl (skan wypełnionego i podpisanego formularza).

Informacje o projekcie

 „POSTAW NA SIEBIE”

Wsparcie dla 100 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących na obszarze województwa łódzkiego na terenie powiatów: brzezińskiego, pabianickiego, łódzkiego-wschodniego, zgierskiego i miasta Łódź.

 • Trening kompetencji społecznych
 • Indywidualne poradnictwo psychologiczne i prawne
 • Szkolenia, kursy i egzaminy zawodowe
 • Zajęcia podnoszące kompetencje ogólne i wyrównujące szanse edukacyjne
 • Płatne staże zawodowe
 • Zatrudnienie subsydiowane
 • Pośrednictwo pracy

Kto może wziąć udział w projekcie?

W projekcie mogą wziąć udział osoby, które spełniają łącznie następujące kryteria:

1. są zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym tzn.:

– korzystają ze świadczeń z pomocy społecznej lub kwalifikują się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tzn. są zagrożone wykluczeniem społecznym z powodu/powodów określonych w art. 7 ustawy z 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej,

–   przebywają w pieczy zastępczej lub opuszczają pieczę zastępczą ew. są członkiem rodziny przeżywającej trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych,

– są osobami z niepełnosprawnością ,

– korzystają z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

2. zamieszkują (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) na terenie jednego z powiatów: brzezińskiego, pabianickiego, łódzkiego-wschodniego, zgierskiego i miasta Łódź.

Jakie formy wsparcia zostały przewidziane w projekcie?

 • Budowa Indywidualnych Planów Reintegracji z doradcą zawodowym/psychologiem (2h/osobę),
 • Trening kompetencji społecznych – zajęcia grupowe (24 h/osobę),
 • Indywidualne poradnictwo psychologiczne, zawodowe i prawne (w zależności od potrzeb),
 • Zajęcia podnoszące kompetencje ogólne (np.: prawo jazdy kat. B, kursy komputerowe, językowe o profilu ogólnym) i wyrównujące szanse edukacyjne (np. korepetycje) – ze środków projektu pokrywane są koszty szkolenia/kursu/egzaminu, koszty przejazdów oraz stypendia szkoleniowe wypłacane uczestnikom projektu,
 • Szkolenia, kursy i egzaminy zawodowe dostosowane do predyspozycji uczestników i zapotrzebowania rynku pracy – ze środków projektu pokrywane są koszty szkolenia/kursu/egzaminu, koszty przejazdów oraz stypendia szkoleniowe wypłacane uczestnikom projektu,
 • Płatne staże zawodowe trwające od 3 do 6 miesięcy,
 • Subsydiowane zatrudnienie na okres 6 miesięcy,
 • Pośrednictwo pracy – pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Całkowita wartość projektu: 2 068 168,92 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 1 964 760,47 zł